Program talentowiSKO

DOKUMENTY SZKOLNE

PLAN PRACY

Plan pracy Szkoły Podstawowej im Batalionów Chłopskich w Krzęcinie na rok szkolny 2017/2018

Priorytety pracy szkoły

 

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Sposoby realizacji priorytetów

Zadania

Sposoby realizacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

 1. Zapoznanie się nauczycieli z wymaganiami nowej podstawy programowej:
 1. wybór programów, podręczników, opracowanie wymagań przedmiotowych
 2. udział w szkoleniach dotyczących nowej podstawy programowej
 3. opracowanie szkolnego zestawu programów

2.Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz zasadami oceniania

- sierpień- wrzesień

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

- dyrektor, nauczyciele

 

- nauczyciele

 

- nauczyciele

 

 

 

- nauczyciele

 

 

 

- nauczyciele, dyrektor

 

 

 

 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 

- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych i przyrodniczych

- współpraca ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyków w Krakowie

-wdrożenie programu TalentowiSKO

-zorganizowanie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia i Ogólnopolskiego Dnia Matematyki

- współpraca z lekarzem weterynarii oraz Skawińskim Stowarzyszeniem Opieki nad Zwierzętami

- organizowanie dodatkowych zajęć matematycznych i przyrodniczych

- wdrażanie do odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami

- zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska

- udział w akcjach „Mleko w Szkole” i „Owoce w Szkole”

- współpraca z pielęgniarką środowiskową

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

- cały rok

 

 

 

- cały rok

 

 

- październik - marzec

 

 

-wrzesień, marzec

 

 

-cały rok

 

 

 

-cały rok

 

-cały rok

 

 

- jesień/zima

 

- cały rok

 

- cały rok

 

- luty

- nauczyciele przedmiotów

 

 

- nauczyciele matematyki

 

- nauczyciele odpowiedzialni

 

 

- nauczyciele odpowiedzialni

- nauczyciele, pedagog

 

 

 

- nauczyciele

 

-nauczyciele

 

 

- nauczyciele odpowiedzialni

- dyrektor

 

- wychowawcy

 

- nauczyciel informatyki

 

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

- wdrażanie Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

- Przeciwdziałanie i zapobieganie zjawiskom cyber-przemocy:

- uświadomienie całej społeczności szkolnej czym jest cyber-przemoc;

- ukazywanie niebezpieczeństw płynących z mediów;

- ukazanie Internetu jako niekontrolowanego źródła informacji;

- przekazanie wiedzy na temat negatywnego wpływu gier komputerowych na rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży;

 

- cały rok

- nauczyciele, pedagog, psycholog

 

 

4.Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 

- wprowadzenie regularnych zajęć z doradztwa zawodowego w klasie siódmej

- przeprowadzanie rozmów z dziećmi ukierunkowanych na wybór zawodu

- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

- cały rok

 

 

- cały rok

 

 

- wg potrzeb

 

 

 

 

- doradca zawodowy

 

- nauczyciele,  psycholog, pedagog

- nauczyciele

 

 

 

 

5.Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

 

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw;

- uwrażliwianie na kwestie moralne (mówienie prawdy);

- dbanie o przestrzeganie zasad w środowisku życia dziecka – rozwój kultury osobistej;

- poszanowanie kultury, tradycji własnego narodu, a także innych narodów;

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

- rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się względem sytuacji i miejsca

- rozwijanie współpracy z rodzicami

- cały rok

 

 

- cały rok

 

- cały rok

 

 

- cały rok

 

 

- cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

- cały rok

 

 

- cały rok

 

- dyrektor, nauczyciele

 

-wszyscy pracownicy szkoły

 

 

 

- nauczyciele

 

 

- nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele

 

 

- nauczyciele

 

 

6.Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

- włączanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego poprzez

zniesienie barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole

- powołanie zespołu wspierającego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wrzesień

- dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dyrektor, nauczyciele specjaliści, pedagog, psycholog, logopeda

 

 

 

Organizacja pracy

Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw:

Lp.

Klasa

Imię i nazwisko wychowawcy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

0a

0b

0c

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

Va

Vb

VI

VIIa

VIIb

Maria Kroczek

Justyna Bębenek

Bernadetta Wilkosz

Anna Zięcik

Krystyna Słonina

Grażyna Pospuła

Anna Zima

Ewa Kulak

Aneta Wróblewska – Karwacik

Justyna Ambrożkiewicz

Aleksandra Sikorska

Ewa Motyl

Ewa Brożek

Teresa Warchał

Elżbieta Bogoń

Małgorzata Paciuch

 

 

Kalendarz roku szkolnego

1.

 

2.

3.

4.

 

5.

 

6.

 

7.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

4. 09.2017 r.

 

23.12.2017 – 31.12. 2017 r.

12.02.2018 – 25.02.2018 r.

29.03.2018 – 3.04.2018 r.

 

 

 

22.06.2018 r.

 

23.06.2018 – 31.08.2018 r.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  ul. św. Floriana 75
  32-051 Krzęcin
  woj. małopolskie
 • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
  E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć