Program talentowiSKO

REKRUTACJA

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego ZSP w Krzęcinie na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego ZSP w  Krzęcinie

na rok szkolny 2018/2019

Rodzice dzieci już uczęszczających uczęszczania do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 26.02.2018 do 2.03.2018.deklaracji do naszego oddziału przedszkolnego są zobowiązani do złożenia

Rekrutacja dzieci nowych będzie odbywać się w terminie od 5.03.2018 do 16.03.2018. W tym terminie należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

Rodzice składający wniosek, są zobowiązani do zgłoszenia się w sekretariacie szkoły z „Wnioskiem zgłoszenia” i dokumentami potwierdzającymi, adres zamieszkania oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/529/18

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 31 stycznia 2018r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/385/17 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr XXVII/385/17 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 do wyżej wymienionej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 Witold  GRABIEC

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVIII/529/18

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 31.01.2018 r.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ, LICZBA PUNKTÓW ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW STOSOWANYCH
NA DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI
DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Kryteria dodatkowe

Wartość punktu

Dokumenty

niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 1. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować wychowanie w przedszkolu pierwszego wyboru

10

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego złożone we wniosku
o przyjęcie do przedszkola

 1. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni muszą pogodzić obowiązki zawodowe lub studia w trybie dziennym z obowiązkami rodzinnymi.

5

dokument poświadczający obowiązki zawodowe lub studia dzienne, np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy,
 • w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do rejestru działalności gospodarczej,
 • poświadczenie rozliczenia
  z ZUS lub US,
 • zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów w trybie dziennym.
 1. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

4

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego złożone we wniosku
o przyjęcie do przedszkola

 1. Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny wskazał dane przedszkole jako przedszkole pierwszego wyboru we wszystkich składanych wnioskach.

3

informacja zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola

 1. Dziecko, które uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola

2

oświadczenie rodzica złożone we wniosku o przyjęcie do przedszkola

6.  Dziecko, które uczęszczało do żłobka/klubu malucha lub brało udział w programie „Małopolska Niania”

1

zaświadczenie ze żłobka/klubu malucha lub MGOPS

Max – 25 pkt

 

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 Witold  GRABIEC      

 

Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe określa zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna zobowiązana jest do zastosowania siedmiu kryteriów wymienionych w art. 131 ust. 2 ww. ustawy.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub po jego zakończeniu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów i przyznaje każdemu kryterium określoną wartość punktową, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

 

W załączniku do uchwały wprowadzono nowe kryteria, które zostały zgłoszone min. przez rodziców po zakończeniu ubiegłorocznej rekrutacji.

W kryteriach uwzględniono dzieci, które uczestniczyły w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostały przyjęte do tego przedszkola oraz dzieci, które uczęszczały do żłobka/klubu malucha lub brało udział w programie „Małopolska Niania”.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 46.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 6.02.2018r.

EZ.4456.4.1.2018

 

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Skawina na rok szkolny 2018/2019.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017, poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zarządza, co następuje:

 

§ 1

Ustala się terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skawina, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 46.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 6.02.2018r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

26.02. – 02.03.2018 r.

Przyjmowanie „Deklaracji”, składanych przez rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)

05.03. – 16.03.2018 r.

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”.
(załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji)

19.03. – 22.03.2018 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców.

23.03.2018 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.

23.03. – 28.03.2018 r.

Składanie przez rodziców kandydata oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola.
(załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji)

03.04. – 06.04.2018 r.

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

09.04.2018 r. godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola”.

09.04. – 17.04.2018 r.

Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

18.04. – 25.04.2018 r.

Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

26.04. – 10.05.2018 r.

Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

11.05. – 18.05.2018 r.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

21.05. – 30.05.2018 r.

Podpisywanie umów z rodzicami.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  ul. św. Floriana 75
  32-051 Krzęcin
  woj. małopolskie
 • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
  E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć