Program talentowiSKO

RODO

Administrator Danych Osobowych

Krzęcin, dnia  30 sierpnia 2018r.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA
DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. l, z 4.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, że administratorem danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzęcinie, ul. Floriana 75, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą — Prawo oświatowe i ustawą o systemie informacji oświatowej.

Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona
w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Katarzyna Woźniczka-Baran, e-mail:  iodozspkrzecin@outlook.com                               
                                                                            ADO

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
    ul. św. Floriana 75
    32-051 Krzęcin
    woj. małopolskie
  • /12/270-60-29 Fax: /12/256-12-60
    E-mail: spkrzecin@interia.pl

Galeria zdjęć